Arkiv/dokumentation*
Debattartikel
Vad står på spel i Falsterbo?

Hösten 2020 beslutade Vellinge Kommun att lägga ner Falsterbo strandbads konsthall och naturum. I samarbete med den malmöbaserade tankesmedjan CSAM (Centrum för Studier av Markanvändning) skrev Plattform KcSyd en debattartikel där vi motsatte oss nedläggningen av Falsterbo Strandbad.

CSAM drivs av Victoria Percovich Gutierrez (ekonom), Åsa Bjerndell (arkitekt) och Karl Landin (stadsplanerare).

På Sydsvenskans hemsida kan en läsa mer om turerna kring Falsterbo Strandbad här.

Läs Plattform KcSyd och CSAMs debattartikel i sin helhet nedan.

*

VAD STÅR PÅ SPEL I FALSTERBO?

Konst och kultur höjer markvärden. Vid exploatering överförs detta värde till vinster i privata händer – på allmänhetens bekostnad. Beslutet att lägga ned Falsterbo Strandbad är ännu ett exempel på en trend i tiden. Vi, kulturarbetare i södra Sverige, anser att det är dags att bryta den trenden.

I februari 2016 invigdes Falsterbo Strandbad, ett kulturcentrum med konsthall och naturum. Fyra år senare, i september 2020, lägger Vellinge kommun ner verksamheterna. Till årsskiftet måste våra kollegor på konsthallen lämna sina tjänster. Ett viktigt rum för kultur och konst går förlorat för allmänheten. Planen var ursprungligen att omvandla anläggningen till ett konferenscenter med spahotell. Efter omfattande kritik har Vellinge kommun nu istället valt att teckna avtal med två konstsamlare som får möjlighet att nyttja lokalerna till att visa upp sin privata samling av fotokonst.

Den planerade försäljningen av fastigheten som huserat Falsterbo Strandbads konsthall och Naturum har uteblivit för tillfället men planen är alltjämt att fortgå med utvecklingen av hotell, konferens och spa parallellt med etableringen av den nya privata konstsatsningen.

Nedläggningen av den offentliga konsthallen motiveras med att kulturverksamheterna har varit en förlustaffär. Politikerna vill ”bredda och ändra inriktning” och ”locka fler besökare året runt” för att spara pengar (https://www.sydsvenskan.se/2020-09-21/cyniskt-av-rika-vellinge-att-skrota). Detta är ett anmärkningsvärt resonemang. Värdet på konst och kunskap mäts inte i ekonomisk vinning och det är samhällets offentliga institutioner som har till uppgift att skydda konstens icke-ekonomiska värden. Denna roll kan inte en utställningsyta för en privat konstsamlare fylla.

Beslutet att lägga ned konsthallen till förmån för en kommersiell verksamhet är ingen isolerad händelse. Kulturscenen i Sverige har under senare år präglats av flera uppmärksammade nedläggningar och privatiseringar av offentliga kulturella verksamheter. Gustavsbergs Konsthall, Frihamnen i Göteborg och Kulturhuset i Stockholm är andra exempel på offentliga mötesplatser som hotas.

Konst och kultur nyttjas ofta för att kortsiktigt skapa ett narrativ om positiv samhällsutveckling som varken gynnar kulturarbetare eller allmänheten. Den ekonomiska vinsten tillfaller mark- och fastighetsägare – brukare och konstnärer blir förlorare. På sikt utarmas staden och den riskerar att förlora sin mångfald. En utveckling som står i bjärt kontrast mot den nationella politiken för Gestaltad livsmiljö som betonar att ett levande konst- och kulturliv är en förutsättning för att skapa goda livsmiljöer.

De nationella målen uppmanar offentliga aktörer att agera förebildligt för att skapa och bibehålla konstnärliga och kulturhistoriska värden, utan kortsiktiga ekonomiska överväganden. Att kulturen är tillgänglig för allmänheten har ett värde i sig.

Vellinge kommun bryter mot nationella mål när kulturcentret stängs för allmänheten och i stället öppnas för privata vinstdrivande intressen. Att på kort tid omvandla en offentlig kulturinstitution till en kommersiell verksamhet utan att involvera alla berörda parter är anmärkningsvärt. Med detta inlägg vill vi uppmana berörda politiker, bransch- och intresseorganisationer att inte glömma sitt ansvar för Gestaltad livsmiljö i den lokala kulturen, att respektera de kulturarbetare som verkar i landets kommuner och regioner, liksom allmänhetens rätt till goda offentliga miljöer.

Platser som erbjuder upplevelser av och kunskap om, konst, kultur och våra gemensamma livsmiljöer uppstår inte i ett vakuum. Om politiken för Gestaltad livsmiljö ska vara relevant behöver de institutioner som har i uppdrag att realisera den på ett aktivt sätt även förhålla sig till och driva frågan om konsten och kulturens plats i staden.

De nationella och regionala institutioner som har fått i uppdrag att realisera politiken för Gestaltad livsmiljö behöver bli synligare och aktivare i det publika samtalet och där även driva frågan om konstens och kulturens plats i staden.

Nedläggningen av Falsterbo Konsthall utgör ett absurt försök att mäta kulturverksamheters värden på en ekonomisk skala och det strider dessutom mot de nationella målen Gestaltad livsmiljö. Det är beklagligt att beslutet inte föregicks av en öppen diskussion baserad på information, forskning och erfarenheter, i vilken den sydsvenska kulturarbetarkåren och allmänheten inkluderades.

*

AVSÄNDARE

Plattform KcSyd är en konstnärsdriven organisation som verkar för att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de offentliga rummen.

CSAM (Centrum för Studier av Markanvändning) är en fristående kulturförening baserad i södra Malmö som med konstnärliga metoder undersöker och problematiserar frågor kopplade till ohållbar stadsutveckling.